Historie tenisového areálu ve Staré Bělé

První zmínky o tenisu ve Staré Bělé se objevují až po roce 1945. Až do roku 1952 fungoval ve Staré Bělé „Tenisový Klub“. V tomto roce totiž vedení jednoty rozhodlo pro finanční těžkosti tenisové kurty zrušit a tím také činnost klubu na dlouhou dobu umrtvili. Tenisové kurty se nacházely v místě Mateřské školky vedle Restaurace U Lípy (U Cholevy). Další pokusy o znovuobnovení činnosti se objevují v roce 1969. 6. února je z iniciativy Karla Sýkory svolána první schůze tenisu. Nedaří se, ale realizovat základní předpoklad správného fungování – vybudování tenisových kurtů, kde by klub mohl svou činnost provozovat. Následuje další dlouhé období nečinnosti.

Situace se výrazně mění až začátkem 80. let. V roce 1982 se koná od 1. 10. - 3. 10. 1982 Turnaj mužů nad 35 let jako součást oslav 70. výročí založení TJ Sokol Proskovice. Turnaje se účastní zástupci Proskovic, Staré a Nové Bělé.

Rok 1985 je zlomový v novodobé historii starobělského tenisu. Ve dnech 23. 8. - 25. 8. 1985 se koná Tenisový přebor Staré Bělé. Zatím ještě na kurtu v Proskovicích a na kurtu Rudolfa Proroka. 18. 10. 1985 je však zahájena výstavba tří nových tenisových kurtů ve sportovním areálu vedle fotbalového hřiště (kurty č. 1, 2 a 3). Slavnostní zahájení provozu probíhá 18. 7. 1986. Ještě na konci tohoto roku je založen tenisový oddíl v rámci Tělovýchovné Jednoty Sokol Stará Bělá.

Období od roku 1987 - 1998 je ve znamení brigádnického úsilí členů tenisového oddílu. Byly vybudovány šatny, cvičná odrazová stěna, provedena přístavba hospodářské budovy a zásobníku na antuku. Postupně se dokončuje oplocení kolem celého areálu. V roce 1988 je realizované umělé osvětlení. Vyškolení trenéři se věnují práci s mládeží. V roce 1994 začíná výstavba kurtů č. 4 a 5 a je dokončena terasa s venkovním posezením. V roce 1995 je dokončen závoz mokřiny, kde mají vyrůst nové kurty. V roce 1996 je provedena nadstavba klubovny. V červenci v roce 1998 probíhá slavnostní otevření kurtu č. 4 a 5.

Období 1999 – 2009 je charakteristické snahou o dokončení výstavby celého areálu. Sociálně správní objekt (klubovna) je postupně vybaven šatnou pro hosty a pro členy, místností pro bufet, kuchyňkou, kompletním sociálním zázemím, skladištěm pro bufet a skladištěm pro správce. V prvním patře jsou k dispozici místnost pro personál bufetu a klubovna pro členy oddílu. Probíhá výsadba dřevin tak, aby byly postupně nahrazeny stromy vykácené při výstavbě nových kurtů. Od roku 2002 působí v rámci tenisového oddílu Tenisová škola pro mládež. Na jaře v roce 2009 probíhá rekonstrukce a rozšíření sousedících volejbalových kurtů na tenisové. Vznikají tak kurty č. 6 a č. 7.

výstavba kurtu č.6 a 7

Ing. Evžen Ševčík ze Staré Bělé vzpomíná na svoje začátky takto:

"Tenisové kurty na zahradě U Cholevy byly vybudovány po válce v letech 1946 - 1947 na místě bývalého hřiště pro českou házenou. Zpočátku se jednalo o jeden kurt. Povrch tvořily červené kyzové výpalky. Později byl vystavěn i kurt druhý. Hlavním iniciátorem a později předsedou tenisového oddílu byl Ing. Miroslav Folta, členy byli Miroslav Klečka, Lumír Klečka, Karel Malík, Josef Folta a další. Po roce 1947 jsme začali hrát i my – Evžen Ševčík, Jaromír Válek, Bohuslav Kokeš, Mirek a Jiří Sýkorovi z Nové Bělé a další. Když se v r. 1950 Ing. Folta odstěhoval do Polanky, stal jsem se předsedou oddílu.V té době jsem byl i členem výboru TJ. Hráli jsme pravidelně, hlavně o víkendech, ale žádné soutěže ani zápasy s jinými družstvy jsme nehráli. V roce 1953 jsem odešel na studia do Brna a tím moje činnost v oddílu skončila".

Ing. Miroslav Sýkora z Nové Bělé přidává tyto vzpomínky:

"V Nové Bělé jsme začali hrát tenis po válce na ulici, později jednu sezónu na louce. Zkopali jsme trávu a hlínu posypali antukou, vyrobenou z rozdrcených starých cihel. Hráli jsme i turnaje u Podešvů na dvoře – tenkrát jako Foglarův klub „Odhodlaní hoši“. Pak se objevily dvorce U Lípy. Byli jsme tenisem zbláznění. Všechno jsme měli fialové, neboť tam byly místo antuky kyzové výpalky. Hráčů bylo plno. Mirek Folta, Mirek Klečka-Hamčák, brácha Jirka, Evžen Ševčík, bratři Čánové a další. Pamatuji se, že náš Jirka vyhrál v r. 1950 přebor mužů, ač byl dorostenec. Jezdili jsme na zápasy – např. do Hlučína. Bráška Jirka byl na turnaji ve Vítkovicích z 50 žáků pátý. Sám jsem byl na přeboru v Ostravě a po velké bitvě jsem podlehl v prvním kole tehdejšímu vítězi. Všichni tehdy mluvili o starobělském stylu, kdy jsme hráli míčky blízko těla. Prostě nikdo nám neradil. V roce 1951 jsem odešel na VŠ do Prahy a o pokračování starobělského tenisu po tomto roce nic nevím“.

PaedDr. Karel Sýkora z Proskovic přidává tyto postřehy:

Po zrušení kurtů U Cholevy a po zániku oddílu v r. 1952 tenis ze Staré Bělé nezmizel. Hráči odešli na studie nebo jim v tenisových aktivitách zabránily jiné okolnosti. Jejich rakety byla zarámovány a zavěšeny na stěnách nebo uloženy na půdách. Nastoupila ale další generace. Hrálo se dále a znovu na ulicích. Zdeněk Nenka nás vedl Na Močárku a Potokách. Hráli kluci na ul. Chrobákova, hráli Pepík a Mirek Holaňovi s Rudou Prorokem. V ševčíkové pískovně u Zdeňka Kubici hráli bratři Dlouzí, Zd. Hajný, Fr. Ševčík a M. Šebesta. Společně jsme se potom scházeli v Nováčkové pískovně. Dnes je bývalý "kurt" lesem a místo je známo rybníčkem a rybolovem. A právě tam se dělaly turnaje a jeden z nich je dokumentován i Diplomem přeborníka v tenise za r. 1956. Připomínám ještě hráče L. Mutinu, bratry Zd. a J. Paličky, A. Zemka, J. Popeláře, D, Minkoviče, F. Richrára a Ant. Jakubka. Byl to tenis s dřevěnými pálkami, za síť sloužil provázek, u Zd. Kubice to byla záclona. Lajnovalo se pískem a boje byly urputné. Tenis už nebylo možné ze Staré Bělé vymazat. Potom ale nastal tenisový klid. Na celé čáře zvítězila atletika, hokej a fotbal. Po obnovení volejbalu v r. 1966 se znovu vracely tenisové sny. Na jaře r. 1967 se radili Zdeněk Nenka, František Novák a Karel Sýkora co a jak s tenisem. Ve třech se ale toho moc udělat nedalo. V únoru r. 1969 se nás sešlo deset. Chtěli jsme stavět kurt v Novákové pískovně (tehdejší střelnici Lidových Milicí), udělali jsme i zápis, ale tím to skončilo. V r. 1972 slavila Stará Bělá 700 let svého trvání a po delší době se taky hrálo divadlo v přírodě – v Novákové pískovně (L. Stroupežnický: Naši furianti, návštěva i úspěch převeliký). Hercům jako šatna sloužila plocha v roklince, která vlastně už byla a stále na tomto místě je tenisovým kurtem. A od tohoto roku je tam možno dodnes vidět tenis, který tam začali otec a syn Kokešovi, P. Folta, J. Vidlička, Sl. Mutina, Ševčík, Holain a Hudec. J. Voloch a dnes J. Zezulka a další. Naproti tomu volejbal se rozvíjel a v r. 1974 bylo rozhodnuto o jeho přemístění na nové kurty u fotbalového hřiště. Karel Sýkora tehdy prosazoval i stavbu dvou kurtů tenisových. Ovšem chybělo to hlavní – zájemci o tenis v sokole, nebyla ani skupina ani oddíl. Tenis čekal další roky. Ruda Prorok postavil s Mirkem Holáněm svůj kurt, v r.1977 byla na Nové Bělé zahájena stavba tenisového areálu. Karel Sýkora se v r. 1978 přestěhoval do Proskovic, kde měl tenis lepší, ale přesto neregulérní zázemí. To se změnilo a proskovičtí se přihlásili do 1. ročníku soutěžě méněpočetných družstev neregistrovaných hráčů. Byl však i silnější podnět než proskovický úspěch, Rudův kurt, tenis v pískovně nebo oddíl v Nové Bělé – byly to i úspěchy čs. reprezentace a popularita tenisu.

Od 1. do 3. října 1982 se konal turnaj u příležitosti 70. výročí založení TJ SOKOL Proskovice za účasti tenistů z Proskovic, z Nové Bělé i ze Staré Bělé. Na počátku r. 1985 už to nešlo dále odkládat! Musíme něčím začít, dát podnět, tenisty povzbudit! Karel Sýkora s Rudou Prorokem připravili Přebor Staré Bělé. Hrálo se od 23. 8. do 25. 8. 1985 za účasti 18 tenistů (dalších 11 bylo pozváno) v Proskovicích a u Rudy. Po 29 letech se tenisovým přeborníkem Staré Bělé stal Ing. Pavel Ševčík. Turnaj měl takovou motivační sílu, že se tenisté rozhodli postavit kurty 1-2-3 se základním vybavením. Uvedení do provozu se slavnostně uskutečnilo 18. 8. 1986. Obdivuhodný výkon a moje veliké díky a obdiv patří trvale Jirkovi Hermanovi a desítkám dalších. Jak rád jsem prohrál tehdejší sázku, že tři kurty do jednoho roku nelze postavit! Ustanovení oddílu tenisu následovalo bezprostředně. Začala nová epocha starobělského tenisu.

Poznámka: Kyzové výpalky byly zbytky rudy "kyzu železnato-měďnatého = CuFeS2". Síra z této rudy se používala pro výrobu kyseliny sírové a zbylé oxidy železa a mědi se ve VŽKG (Vítkovické železárny Klementa Gotwalda) používaly pro výrobu mědi v tzv. "měďárně" záv. 1 a následně jako surovina - ruda do vysokých pecí. Kyz se ponejvíce v ČSR těžil ve Chvaleticíc na levém břehu Labe. Evžen Ševčík i Mirek Sýkora vzpomínali na to, že byli buď fialoví nebo červení od kyzovýh výpalků. To zabarvení způsobily právě uvedené oxidy (dříve kysličníky), ale skutečná barva prachu se mohla měnit, nebo barvocit tehdejších tenistů mohl být různý.